سفارش تبلیغ
صبا ویژن

افکارهای عجیب وغریب من

افکار های خوب
صفحه خانگی پارسی یار درباره

تولید برق خودرو بوسیله نیروی محرکه

بسم االه الرحمن الرحیم

سلام

امروز می خواهیم درباره تولید برق بجای بنزین مصرفی درخودرو بوسیله ژنراتورکوچک ازتبدیل نیروی محرکه پلوس ها ویا چرخه ها وگاردان وانتقال آن بوسیله زنجیر یا تسمه ویاگاردان دیگر به موتور ژنراتور یا برق برای تولید برق برای حرکت در آوردن خودرو باشد ویا کمکی بنزین مصرفی وصرفه جویی در سوخت نا سالم وآوده کننده محیط زیستیعنی چرخش وشارژ وبازیافت برق که وسیله نیروی محرکه خودروصورت می گیرد تولید می شود وذخیره برای مسافت طولانی درباطریهای مخصوص برق خودرو بجای بنزین یا کمتر استفاده کردن از بنزین را برعهده خواهد داشت یعنی در واقع خودروی ما هم بنزین می سوزاند وهم تولید برق جایگزین بنزین می گردد وتولید برق بوسیله جسم دیگر صورت می گیرد

حال مهندسین می توانند افکارهای خودرا روی هم بگذارند تا بتوانند بهترین وسیله را بسازند که شاید درجهان اتفاق نیافتاده باشد  مخصوص دانشگاهههای بزرگ ایران نظر شما چیه!